Politika Privatnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovo obaveštenje daje se u skladu sa članom 21 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018)(u nastavku: “Zakon o zaštiti podataka o ličnosti”), i sadrži informacije o tome na koji način privredno društvo PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE POLY DEC DOO BEOGRAD obrađuje Vaše podatke o ličnosti.

Obaveštenje je namenjeno sledećim kategorijama lica:

1. Potencijalnim kupcima

2. Licima koja nas prate putem društvenih mreža (Instagram, Facebook)

3. Korisnicima Newsletter-a

I. Rukovalac podacima o ličnosti

Svojstvo rukovaoca, u smislu člana 4 stav 1 tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ima PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE POLY DEC DOO BEOGRAD (u nastavku: „Rukovalac“, ili „Mi“), sa sedištem u Beogradu, ul. Pere Todorovića 15, matični broj: 17308530, pib: 101018770, čiji je zakonski zastupnik Marina Đorđević.  

Kontakt podaci Rukovaoca:

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE POLY DEC DOO BEOGRAD

Sedište: Pere Todorovića 15, 11000 Beograd

Poslovni/prodajni objekt: ul. Simina 41, 11000 Beograd

Tel/fax: +381 (11) 3540 650; +381 (65) 3540 650

Radno vreme: ponedeljak-petak, 09h-18h

E-mail: office@polydec.rs

Rukovalac je organizovan i posluje prema zakonima i drugim pozitivnim propisima Republike Srbije.

II. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Aleksandar Đorđević, zaposlen kod Rukovaoca na poziciji arhitekta-odgovorni projektant, e-mail: adjordjevic@polydec.rs , kontakt telefon: 011 3540 650.

III. Podaci o ličnosti koje Rukovalac obrađuje, pravni osnov i svrha obrade

1. Podaci o kupcima

-U svrhu dostave projektne dokumentacije (projektovanje enterijera) na adresu kupca usluge, obrađujemo podatke o ličnosti kupca (ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu) po osnovu izvršenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);

-U svrhu dostave robe iz prodajnog asortimana Rukovaoca na adresu kupca, obrađujemo podatke o ličnosti kupca (ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu) po osnovu izvršenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);

-U svrhu rešavanja reklamacija, obrađujemo podatke o ličnosti kupca (ime, prezime i adresu kupca), po osnovu Zakona o zaštiti potrošača (član 12 stav 1 tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti);

-U svrhu zaštite lica i imovine (video nadzor na prodajnom mestu) obrađujemo podatke o video snimku (prikaz lika), po osnovu legitimnog interesa radi zaštite lica i imovine (član 12 stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Napominjemo, da u svrhu dostave projektne dokumentacije i u svrhu dostave kupljene robe na adresu kupca, vršimo prikupljanje i obradu podataka o ličnosti samo onih kupaca koji zahtevaju takvu dostavu.

2. Podaci o licima koja nas prate putem društvenih mreža (Instagram, Facebook)

 – U svrhu promocije ponuda, pružanja usluga i korisničke podrške, obrađujemo podatke koji su u skladu sa politikom konkretne društvene mreže označeni kao javno dostupni, po osnovu informisanog pristanka pratilaca, pristankom na korišćenje određene društvene mreže, praćenjem naloga i sl. (član 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

3. Podaci o korisnicima Newsletter-a

– U svrhe informisanja korisnika Newsletter-a o najnovijim ponudama iz prodajnog asortimana Rukovaoca, obrađujemo podatke o ličnosti korisnika (e-mail adresu) po osnovu informisanog pristanka (član 12 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

U skladu sa članom 47. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Rukovalac vodi odgovarajuće evidencije o radnjama obrade navedenih podataka.

IV. Legitimni interes

Rukovalac, po osnovu legitimnog interesa, prikuplja i obrađuje samo podatke o ličnosti koje vodi u Evidenciji obrade podataka o ličnosti putem video nadzora, i ni u jednom drugom slučaju. Legitimni interes ogleda se u potrebi ostvarivanja bezbednosti lica koja posećuju poslovni/prodajni objekt, kao i u zaštiti robe koja se u njemu nalazi.

V. Iznošenje podataka

Obaveštavamo Vas da se Vaši podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo, ne iznose iz Republike Srbije.

Podatke o ličnosti ne delimo sa drugim licima ni pravnim subjektima.  

VI. Vreme čuvanja vaših podataka

Podaci o ličnosti koje Rukovalac vodi u Evidenciji o kupcima čuvaju se 10 godina.

Podaci o ličnosti koje Rukovalac vodi u Evidenciji o reklamacijama čuvaju se 2 godine.

Podaci o ličnosti koje Rukovalac vodi u Evidenciji obrade podataka o ličnosti putem video nadzora čuvaju se 30 dana.

Poaci o ličnosti koje Rukovalac vodi u Evidenciji o pratiocima i u Evidenciji o obradi podataka o ličnosti putem Newsletter-a, u čuvaju se do opoziva pristanka pratioca, odnosno korisnika Newsletter-a, u smislu člana 15 stav 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji automatski označava i prestanak dalje obrade.

VII. Mere zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac štiti podatke o ličnosti koristeći mere ograničenog pristupa evidencijama o podacima o ličnosti, sistemom dodeljenih rola i autorizovanog pristupa elektronskoj evidenciji putem lozinki za ulaz. Podacima koje se vode u Evidenciji o kupcima i u Evidenciji o reklamacijama, pristup će imati samo zaposleni u sektoru komercijale, dok će pristup Evidenciji o obradi podataka o ličnosti putem Newsletter-a i Evidenciji o pratiocima pristup imati samo zaposleni na poziciji arhitekta-dizajner enterijera. Podacima koji se vode u Evidenciji o obradi podataka o ličnosti putem video nadzora, pristup će imati samo lice zaposleno na poziciji arhitekta-odgovorni projektant.

VIII. Obaveza davanja podataka

Davanje podataka o ličnosti kupca (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), neophodan je uslov za zaključenje ugovora i realizaciju kupoprodaje, tj. dostavljanje kupljene robe, odnosno projektne dokumentacije. Davanje podataka o ličnosti korisnika Newsletter-a (e-mail adresa), neophodan je uslov za prijavu na Newsletter. U slučaju nedavanja podataka, nećemo biti u mogućnosti da Vam dostavimo kupljenu robu, niti ćete biti u mogućnosti da se registrujete na naš Newsletter. 

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode građana Rukovalac će postupiti u skladu sa članom 53 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti te Vas obavestiti o povredi bez nepotrebnog odlaganja.

IX. U nastavku Vas obaveštavamo o Vašim pravima prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije:

1. Pravo na informaciju i izdavanje potvrde da Rukovalac obrađuje vaše podatke;

2. Pravo na pristup podacima o ličnosti;

3.Pravo na ispravku podataka o ličnosti u slučaju greške;

4. Pravo na brisanje podataka o ličnosti;

5. Pravo na ograničenje obrade;

6. Pravo na prenosivost podataka;

7. Pravo na automatizovano donošenje pojedinačnih odluka;

– Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka koja se zasniva na legitimnom interesu. Ukoliko iskoristite to svoje pravo, u obavezi smo da prekinemo obradu Vaših podataka o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, u kom slučaju Vaši podaci neće biti dalje obrađivani u navedenu svrhu. (Pravo na prigovor)

– Davanje pristanka na obradu podataka o ličnosti (korisnici Newsletter-a daju pristanak slanjem svoje e-mail adrese; pratioci na društvenim mrežama daju svoj pristanak klikom na polja „follow“, „like“) ne predstavlja zakonski ili ugovorni uslov, niti je preduslov za zaključivanje bilo kakavog ugovornog odnosa sa nama. Davanje pristanka je dobrovoljno a možete ga povući u bilo kom trenutku: klikom na polje „odjava“ koje se nalazi na svakom Newsletter-u koji dobijate od nas, odnosno prestankom praćenja na društvenoj mreži, klikom na polje „unlike“ i slično. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. (Pravo na opoziv pristanka)

– U svakom trenutku možete podneti pritužbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da obrada podataka o ličnosti nije u skladu sa važećim zakonom. (Pravo podnošenja pritužbe Povereniku)

Prava se mogu ostvariti kontaktiranjem Rukovaoca na e-mail adresu: adjordjevic@polydec.rs ili putem kontakt telefona: 011 3540 650.

Nadležni državni organ za zaštitu podatka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se svi zainteresovani mogu obratiti na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, 11120 poštanski broj, telefon 011 3408 900, e – mail: office@poverenik.rs .

Koristimo kolačiće!

Koristimo kolačiće kako bismo osigurali da vam pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, pretpostavićemo da ste saglasni sa tim.